Rektorsakademin

Rektorsakademin är en fortbildning på tre terminer anordnad av Kristna Friskolerådet. Den riktar sig till skolledare och huvudmän för skolor med kristen konfessionell inriktning. Utbildningen omfattar tre moduler, om tre dagar, och egen arbete motsvarande 10 procent arbetstid, i samband med modulerna. Fortbildningen är ett komplement till den statliga befattningsutbildningen.

 
Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha:
• kunskap om Sveriges skoltradition, dess uppkomst och rötter samt en förståelse av det arv vi har att förvalta.

• kunskap om juridiska skyldigheter, rättigheter och möjligheter för skolor med konfessionell inriktning med särskilt fokus på skolprofil och pedagogisk utformning.

• kunskap om kristen utbildningsfilosofi i förhållande till läroplanernas grundläggande värderingar, samt insikter i hur utbildningsfilosofiska frågeställningar kan förmedla identitet och hur västerländsk humanism och kristen etik kan medvetandegöras.

• insikter om huvudmannens ansvar, arbetssätt och  arbetsfördelning i skolorganisationen och kunskap i det systematiska kvalitetsarbetet.

• insikter om ett självreflekterande och hållbart ledarskap.
 
Plats för Rektorsakademin

Just nu bedrivs två Rektorsakademier lokalt i Örkelljunga respektive Örnsköldsvik.
En tredje Rektorsakademi i Mälardalen/Hjälmardalen planeras.
 
Ansökan
Information och ansökningslänk kommer ut genom Kristna friskolerådets medlemsutskick via mail.