Bildning i brytningstider

Almedalssseminarium 28 juni 2023

Samarrangemang Claphaminstitutet och Kristna Friskolerådet

Världsbilder brottas med varandra på många arenor idag. Hur påverkar det skolutbildningen i Sverige och vår tids pedagogiska, moraliska och politiska vägval? Får dagens svenska skolelever med sig de existentiella redskap de behöver för att ge bildning i en polariserad och fragmentiserad värld?

Skolan är en central arena för att forma den uppväxande generationen. Här spelar synen på människa, kunskap och etik en central roll för utformandet av skolan, dess styrdokument och pedagogiska verklighet. Vilken roll spelar å ena sidan religionen och å andra sidan vissa gruppers skepticism mot religion i dessa vägval? Vilken roll spelar de politiska ideologierna? Och hur kan vi bygga en skola som ger verklig bildning?

Medverkande:

Anna Sörelius Nordenborg, VD, Engelska skolan,

Daniel Alm, föreståndare Pingströrelsen i Sverige,

Håkan Jonsson, kommunikationskonsult, tidigare diplomat och politiker,

Jan Rosman, skolchef, ordförande, Kristna Friskolerådet

Per Ewert, moderator, fil dr och direktor, Claphaminstitutet