Stadgar för kristna friskolerådet

(antagna vid årsmöte 2012-05-04)

§ 1

Namn, verksamhetsområde

Kristna Friskolerådet (KrF) är ett samarbets­organ för kristna friskolor i Sverige.
Med kristna friskolor avses i dessa stadgar anordnare av utbildning som regleras av skollagen (se 1 kap 1§) och som har uttalad kristen grund.
Samarbetsorganet har juridisk form av ideell förening.
Kristna Friskolerådet representerar medlemsskolorna i gemensamma frågor i enlighet med § 2

§ 2

Ändamål

Kristna Friskolerådet har till uppgift
― att värna kristna friskolors plats och rättigheter i det svenska samhället,
― att arbeta för att trosfrihet och mänskliga rättig­heter tillämpas på skolområdet,
― att vara ett organ för kontakt med myndigheter och allmänhet i för kristna friskolor gemensamma frågor,
― att stödja grupper som önskar starta kristna fri­skolor,
― att uppmuntra och stödja utvecklingsarbete vid de kristna friskolorna, och samarbete dem emellan,
― samt att initiera fortbildning av gemensamt intresse för kristna friskolor.

§ 3

Medlemskap

En kristen friskola anmäler skriftligt sitt intresse för anslutning till KrF. Rådets styrelse fattar beslutet om medlemskap.
Utträde ur rådet sker genom skriftligt meddelande till styrelsen.
Om en medlemsskola av någon orsak inte längre upp­fyller kriteriet enligt 1 §, andra stycket, kan årsmötet på rekommendation av styrelsen besluta att aktuell skola inte längre kan vara ansluten till KrF.

§ 4

Årsavgift

Årsavgift fastställs av årsmötet efter förslag från rådets styrelse. Årsavgiften erläggs senast under mars månad för aktuellt verksamhetsår och grundar sig på inskrivet antal elever i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasieskola.

§ 5

Årsmöte

Årsmöte skall hållas före maj månads utgång på tid och plats som rådets styrelse beslutar om.
Kallelse skall utsändas minst åtta veckor före årsmötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1) Val av funktionärer vid årsmötet
2) Fråga om årsmötet är utlyst i stadgeenlig ordning
3) Fastställande av föredragningslistan
4) Fastställande av röstlängd
5) Styrelsens verksamhetsberättelse
6) Revisorernas berättelse
7) Fråga om ansvarsfrihet för rådets styrelse
8) Val av ordförande
9) Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
10) Val av två revisorer med ersättare
11) Val av valberedning för nästa årsmöte
12) Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår
13) Övriga ärenden

§ 6

Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte kan hållas på kallelse av styrelsens ordförande. Kallelse skall utsändas minst fyra veckor före varje sådant möte.
Extra föreningsmöte skall också hållas om minst hälften av de anslutna skolorna begär det. Mötet skall hållas inom två månader och kallelse utsändas minst fyra veckor före mötet.

§ 7

Representation

Föreningsmöten enligt § 5 och 6, utgörs av styrelsen och de anslutna kristna friskolornas närvarande representanter. Skolor som är anslutna till rådet, samt erlagt årsavgift, äger rätt att låta sig representeras vid sådana möten med två representanter, utökat med ytterligare två representanter för skolor som har minst 200 elever. Det ankommer på medlemsskolorna att själva utse sina representanter till mötet.

§ 8

Styrelse

Rådets styrelse består av ordförande och ett jämnt antal, dock högst åtta, ordinarie ledamöter, samt ersättare.
Ordinarie ledamöter väljs på två år, varav hälften vid varje årsmöte. Ersättare väljs på ett år.
Vid förhinder för ordinarie ledamot inträder ersättare enligt av årsmötet fastställd turordning.
Ordförande väljs av årsmötet på ett år. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv för verksamhets­året och utser eventuellt arbetsutskott.
Rådets styrelse och arbetsutskott kan vid behov med sig adjungera lämpliga personer.
Till kassör kan utses person utanför styrel­sen.
Styrelsen åligger

― att i överensstämmelse med dessa stadgar och års­mötets beslut planlägga, leda och samordna rådets verksamhet,
― att årligen fastställa riktlinjer och budget för näst­kommande års verksamhet,
― att utse de utskott, kommittéer och funktionärer som föranleds av rådets verksamhet,
― att handlägga frågor rörande personal och kansli,
― att föra register över rådets medlemmar,
― att förvalta rådets tillgångar och handha dess ekono­miska förvaltning,
― samt att företräda rådet gentemot övriga organisationer och myndigheter.

§ 9

Firmateckning

Kristna Friskolerådets firma tecknas av ord­föranden och den som styrelsen därtill utser i före­ning. I enklare ärenden som rör den löpande förvalt­ningen äger rådets styrelse rätt att inom sig utse en eller flera att teckna rådets firma var för sig.

§ 10

Beslutsordning

Alla beslut i Kristna Friskolerådets olika organ skall fattas med enkel majoritet, då inget annat anges i dessa stadgar.
Vid val skall sluten omröstning ske, om någon röstberättigad gör framställning härom.
Vid lika röstetal avgörs val och tjänste­tillsättningar genom lottning och sakfrågor genom den mening som biträds av ordföranden.
Rådets styrelse är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

§ 11

Räkenskaper och revision

Rådets räkenskaper avslutas per kalenderår (31 december) och överlämnas till revisorerna i god tid före årsmötet.

§ 12

Valberedning

Vid årsmötet utses en valberedning, bestående av ord­förande och minst två övriga ledamöter, med uppgift att bereda de val som skall förrättas vid nästa årsmöte. Ledamot i valberedningen bör ej vara ledamot av rådets styrelse.

§ 13

Stadgeändring

Dessa stadgar kan ändras genom enhälligt beslut av årsmötet, om stadgeändringsförslaget har gått ut med kallelsen till mötet.
Stadgeändring kan också ske med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, eller vid ett års­möte och ett därpå följande extra möte.
Förslag till stadgeändring skall väckas, och skriftligen bekantgöras för rådets styrelse, så att denna har möj­lighet att yttra sig över förslaget.

§ 14

Upplösning

Kristna Friskolerådet kan upplösas genom beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, eller vid ett årsmöte och ett därpå följande extra möte.
Vid beslut om upplösning skall rådets tillgångar tillfalla de till rådet anslutna skolorna, proportionellt efter det antal inskrivna elever som legat till grund för senast inbetalda årsavgift.