Internationellt samarbete

Kristna Friskolerådet är medlem i EurECA  (The European Educators’ Christian Association), vilket är en organisation som bildades 1990 för att stötta kristna som arbetar inom utbildningssektorn i Europa. EurECA erbjuder möjligheter till kontakter mellan kristna utbildare från olika håll i Europa. (Sven Magnusson är KrF:s representant).

Kristna Friskolerådet är också med i ECNAIS, en paraplyorganisation för nationella organisationer för fristående skolor i Europa. ECNAIS har visat stort intresse för situationen för skolor med konfessionell inriktning i Sverige och medverkat på seminarier i riksdagshuset. (Lars Brandström är KrF:s representant).

Fr.o.m. 2019 är Kristna Friskolerådet medlem i Oidel. Oidel är en organisation med säte i Genève, som arbetar för frihet inom utbildningsområdet och som har konsultativ status i FN, Unesco och Europarådet. Företrädare för organisationen har flera gånger de senaste åren medverkat i KrF:s arrangemang. (Hans Gabre är KrF:s representant)

Brussels Consideration är ett nätverk för kristna utbildningsorganisationer i Europa, framför allt bestående av nationella kristna friskoleorganisationer. Företrädare för Kristna Friskolerådet fanns med bland initiativtagarna till nätverket och KrF är fortsatt mycket aktiva i samarbetet. Nätverket har fått sitt namn efter sin årliga sammankomst i Europaparlamentet i Bryssel. Inom nätverket finns ett livaktigt idé- och erfarenhetsutbyte.

Det finns  också ett utvecklat samarbete mellan de kristna friskoleorganisationerna i Norden.