Historia

Kristen skola i Sverige – ett historiskt perspektiv

De första skolorna i Sverige var kristna och den allra första startades i Lund 1085 av Augustinermunkarna. Under de följande århundradena startades det kristna skolor i stiftsstäderna, så kallade katedralskolor. I övriga städer fanns stadsskolor som också de var kristna. Under 1300-talet fanns skolor i alla Sveriges städer. Städerna var små men överallt där det fanns en större anhopning av hus och gårdar fanns också en skola som hade sitt ursprung i kyrkan. Några andra skolor fanns inte. Primärt var det kyrkans behov av utbildade människor som drev fram tillkomsten av skolor i landet.

Dessa två typer av kristna skolor, katedralskolor och stadsskolor, existerade under lång tid. Katedralskolorna drevs av domkapitlen i stiftsstäderna och utbildade främst präster. Stadsskolan organiserades av den lokala kyrkan på orten. Elever från stadsskolan kunde efter examen söka sig till både lägre kyrkliga- och civila tjänster.

Tack vare skolornas goda språkstudier kunde elever ansöka till universitetsstudier utomlands. Det gjorde Laurentius Petri. När han senare återkom till Sverige reformerade han först kyrkan, tillsammans med sin bror Olaus, för att lite senare, 1571 ta fram Sveriges första egentliga läroplan. Där stod bland annat att det åligger prästerna att …”förmana folket att de sätta sina barn till skola på det man må bekomma personer, som till predikoämbetet och var eljes behöves, kunna vara brukliga.”

Under 1600-talet utvecklas skolan vilket gjorde att Sverige fick en bildad befolkning. Som exempel kan nämnas att den vuxna befolkningen i Leksand hade vid 1600-talets slut en läskunnighet på 80-90%. Flera liknande exempel finns dokumenterat från andra byar, städer och bygder i Sverige. Detta var unikt i Europa, vid denna tidpunkt.

1842 blev skolgången obligatorisk och folkskolan startade. Den organiserades av kyrkan i varje by och socken. Vid sidan av den allmänna folkskolan fanns även privata initiativ. I slutet av 1800-talet var den Beskowska skolan i Stockholm (kristen privatskola) kanske mest omskriven för att den blev en ”plantskola” för Sveriges offentliga liv vid sekelskiftet. Här gick både flickor och pojkar som under 1900-talet kom att bli Sveriges ”elit” inom politik, handel, konst och vetenskap.

Utbildningstraditionen har alltid varit stark inom den katolska kyrkan. S:t Eriks Katolska skola startades i Stockholm redan år 1795. I Göteborg började Katolska skolan av Notre Dame att undervisa elever på 1870-talet. På 1930-talet startade Adventistsamfundet Ekebyholmsskolan.

De tidiga katedralskolorna i landet övergick efter hand till att bli så kallade prästgymnasium. På 1960-talet omvandlades några till privatskola, på kristen grund, för att sedan bli friskola. Så skedde med LM Engströms Gymnasium i Göteborg.

I takt med att den kommunala skolan i Sverige kraftigt förändrades under 1960-talet reagerade många föräldrar genom att organisera privat förskola och grundskola. I Örkelljunga startades Solängsskolan 1971. De flesta kristna friskolor, verksamma idag, har tillkommit under 1980 och 90-talet.

Kristen utbildning i Sverige har en snart 1000-årig tradition och landets totalt 65 kristna grund- och gymnasieskolor, tillsammans med alla kristna förskolor, har för avsikt att stärka denna tradition och låta den leva vidare.

(Texten hämtad från skriften ”Ny i skolans styrelse”)