Vårt remissvar på regeringens förslag om etableringsstopp

Vi finner det ytterst oroande att regeringen kan presentera ett förslag med omfattande inskränkningar av mänskliga rättigheter, med skäl som nästan helt saknar faktaunderlag.

Regeringen har kommit med en promemoria om etableringsstopp för skolor med konfessionell inriktning. Promemorian presenterar inte någon faktabaserad problembeskrivning, utan bygger på antaganden och fördomar.

För att inskränkningar ska kunna göras i de mänskliga rättigheter som fastslås i olika internationella konventioner, måste staten kunna visa att åtgärden är en lämplig och proportionerlig åtgärd i förhållande till det syfte som ska uppnås och att samma syfte inte kan uppnås med mindre ingripande åtgärder. I det här fallet visar staten ingenting, eftersom allt som presenteras är löst tyckande.

Läs hela vårt remissyttrande, där vi utförligt förklarar varför regeringens förslag totalt missar målet att säkerställa en skola som är fri från extremism.

Kristna Friskolerådets remissyttrande