Oetiskt att förbjuda kristna skolor för att komma åt islamistisk extremism

Att förbjuda kristna skolor för att komma åt islamistisk extremism saknar både logik och proportionalitet. I själva verket visar de stängningar som skett av misskötta islamistiska skolor att dagens kontrollsystem fungerar. Dessutom finns det flera bra muslimska skolor och dessa ska naturligtvis inte heller straffas för andra skolors brister, skriver Lars Brandström, Kristna Friskolerådet.

Regeringen har nu presenterat sitt förslag om etableringsstopp för skolor med konfessionell inriktning. Något som borde oroa varje medborgare är hur regeringsföreträdare gång på gång gett uttryck för att man vill hitta sätt att kringgå konventioner om mänskliga rättigheter. Borde inte en svensk regering i stället försvara mänskliga rättigheter? Förslaget framförs dessutom med skäl som nästan helt saknar faktaunderlag.

Regeringen lutar sig mot Skolinspektionens årsrapport för 2021, där det framkommer att det funnits brister vid några skolor med konfessionell inriktning. Vad regeringen underlåter att informera om, är att denna rapport omfattar händelser under en tioårsperiod. Genom att ge sken av att bristerna förekommit senaste året skapas intryck av att de är vanligt förekommande. I själva verket är det ovanligt, åtminstone bland de kristna skolorna, med förelägganden kopplade till den konfessionella inriktningen.

I de fall som kristna skolor fått sådana förelägganden, är dessa nästan uteslutande kopplade till den osäkerhet som finns på grund av lagens otydlighet, vilket även påpekats av regeringen själv i proposition 2021/22:157. Även utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet lyfte fram att skollagens formuleringar om konfessionella inslag är mycket svårtolkade, vilket gör att skolorna får gissa hur tillsynsmyndigheterna kommer besluta. Att då använda detta som förevändning för ett etableringsstopp är minst sagt oetiskt.

Vidare menar regeringen att skolor med konfessionell inriktning riskerar att leda till ökad segregation. Men det finns inget underlag till påståendet att de kristna skolorna segregerar, förutom en diffus hänvisning till en 25(!) år gammal utredning. Det är häpnadsväckande att en promemoria som förordar en vetenskaplig grund kommer med argument som fullständigt saknar relevans!

Det är närmast irriterande att behöva argumentera mot förslag där förslagsställaren inte ens gjort sig mödan att ta fram underlag. Eller är det så att man insett att den fakta som finns i själva verket motsäger påståendet att skolor med konfessionell inriktning segregerar?!

Regeringen gör också en generaliserande koppling mellan skolor med konfessionell inriktning och våldsbejakande extremism. I själva verket visar de stängningar som skett av misskötta islamistiska skolor att dagens kontrollsystem fungerar. Forskare vid Försvarshögskolan hävdar att dagens regelverk är effektivt och träffsäkert, och man kommit åt de skolor som varit problematiska.

Att förbjuda kristna skolor för att komma åt islamistisk extremism saknar både logik och proportionalitet. Dessutom finns det flera bra muslimska skolor och dessa ska naturligtvis inte heller straffas för andra skolors brister.

Promemorian förbigår helt vad olika konventioner säger om rätten att inrätta och driva undervisningsanstalter. Förståeligt, eftersom de förslagen är omöjliga att förena med ett etableringsstopp. Både Barnkonventionen och FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter slår fast att inget i konventionerna får tolkas som en rätt att inskränka rätten att inrätta och driva utbildningsanstalter. Även EU-stadgan slår fast friheten att inrätta undervisningsanstalter och föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa, filosofiska och pedagogiska övertygelse.

Vad dessa internationella konventioner, i synnerhet tydligt i Barnkonventionen, fastslår är barnets rätt till ett meningsfullt, begripligt och hanterbart sammanhang. Här spelar konfessionella skolor en viktig roll. Förskolan och skolan är barnets första kontakt med yttervärlden, som då bör kunna anpassas så att barnet upplever detta trygga sammanhang.

Sverige är redan extremt i ett globalt perspektiv med sin hårda reglering av religion i skolan. Nu vill departementet ta svensk extremism till ytterligare en nivå. De länder i världen där det idag inte är möjligt att starta kristna skolor är Saudi-Arabien, Kuba, Nordkorea, Libyen och Gambia. Det är ett intressant sällskap regeringen vill ansluta oss till!

Kristna Friskolerådet strävar med alla sina ledarutbildningar efter professionella skolor som i allt följer skolans styrdokument – en skola som är allsidig, saklig och visar största respekt för den personliga integriteten, i vilket även ligger att hjälpa det växande barnet till egna ställningstaganden och val.

Vi uppmanar regeringen till högre moralisk svansföring, och att värna den internationella rätten i stället för att göra allt för att kringgå dessa demokratins grundbultar. Ett sätt att skilja agnarna från vetet med demokratiska medel är att införa läroplanens etikklausul i skollagen, i omskriven form: Skolan ska gestalta den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism.

Lars Brandström, Kristna Friskolerådet