Respons Uppdrag Granskning

Med anledning av SVT:s program Uppdrag Granskning – ”Skola för Guds skull”

Kristna friskolerådets motto är skolor som är allsidiga, sakliga och visar största respekt för varje individs integritet, skolor för barnens skull. Därför tar vi alla signaler om övertramp, av vad slag de vara må, på största allvar och söker enträget efter sanningar för upprättelse, förståelse och förlåtelse, där det är påkallat. Skolor för barnens skull!

Hur ska man förhålla sig till det som UG beskriver? Först och viktigast: ta alltid allvarligt på varje barns berättelse och upplevelse. De äger sin berättelse! Har någon i skolan hamnat snett – be om förlåtelse, har barnet tolkat och uppfattat det som skett på ett sätt som kanske inte var avsikten, men som ändå blev fel i barnets perspektiv – samtala för upprättelse. Sök sanningen, som kan vara olika beroende på från vilket håll man betraktar en händelse

Vi tar lärdom av historien och får be om förlåtelse för sådant som blivit fel. Vi förstår att barn kan ha upplevt saker och berättelser på ett sätt som kanske inte var avsikten. Vi är nu visare, mer noggranna och försiktigare än vad som ibland var fallet under pionjärtiden med en annan och mindre styrande skollag. Vi vakar över att inte majoritetskulturer bland elever får regera, utan att vi skapar inkluderande och säkra miljöer för alla barn där det är normalt att tro, tänka och tycka olika. Och vi fortsätter att lära oss varje dag, så att vi alltid är på tårna för att inga övertramp kan ske – noggranna, ödmjuka och trygga – för barnens skull.

Med detta, det viktigaste, sagt så har vi anledning att påpeka att vi har en annan berättelse än den Uppdrag granskning skildrar kring omständigheter och skeenden. Vi känner inte igen oss i den bild som producerats fram.

 • Vi fortsätter oförtrutet på den väg vi anträtt sedan många år, att arbeta för en professionell skola som är allsidig, saklig med respekt för individens integritet.
 • Våra medlemsskolor fortsätter i religionsfrihetens namn och i Barnkonventionens anda att erbjuda skolor som innebär ett för barnen begripligt, meningsfullt och hanterbart sammanhang – en trygg miljö för alla barn, inte minst för de som är vana vid en praktiserande kristendom i hemmet.
 • Våra medlemsskolor fortsätter bedriva skolor som blivit en fristad för många troende elever som ibland dagligen fått uppleva kränkningar för sin tro på andra skolor, inte sällan från lärare.
 • Våra medlemsskolor fortsätter att vara den mest integrerande miljön bland landets skolor. De öppnar sina armar för alla elever oavsett religiös, etnisk eller social bakgrund, sexuell läggning eller behov av särskilt stöd
 • Våra medlemsskolor fortsätter att bedriva professionella skolor med kristen inriktning, helt enligt svensk skollag och läroplan – inga religiösa skolor. I religiösa skolor lär man ut religion, i skolor med konfessionell inriktning undervisar man enligt svensk läroplan. Våra medlemsskolor tillhör således den senare kategorin. ”Några ”religiösa friskolor” existerar i egentlig mening inte i Sverige.” skriver Jonas Qvarsebo och Fredrik Wenell i Timbros granskning av konfessionella skolor. (Samhällsproblem eller mänsklig rättighet?, Timbro – April 2018, sid 24).
 • Våra medlemsskolor är vana vid att hantera olikheter, och till skillnad från situationen i många andra svenska skolor har vi högt i tak och har kompetens och erfarenhet av att säkra att samtal om svåra frågor förs på en värdig och inkluderande nivå.
 • Våra medlemsskolor fortsätter att ge eleverna nödvändiga existentiella verktyg för livet, vilket av Världshälsoorganisationen lyfts fram som omistliga för framtiden, nödvändiga för att komma till rätta med den psykiska ohälsan bland barn och unga.
 • Våra medlemsskolor fortsätter med de positiva och konstruktiva samtal (som enligt uppgift förts redan före programmet producerades) mellan skola och f d elever, för att upprättelse ska få ske där fel har begåtts, till förståelse för eventuella olika tolkningar och till försoning.
 • Vi i Kristna friskolerådet fortsätter med våra utbildningar för våra medlemmars skolledningar, huvudmän och skolchefer, där ett av de tunga fokusområdena handlar om att skolans uppdrag skall vara tydligt skilt från kyrkans, i synnerhet viktigt om det är en församling som är huvudman.
 • Vi är nu än mer alerta och redo att hjälpa den skola som behöver vår hjälp. Om det finns minsta tecken på att något övertramp kan ha skett erbjuder vi skolan hjälp och stöd i arbetet med att hitta sanningar, nå fram till upprättelse och trygghet – för barnens skull.
 • Vi fortsätter att betrakta Skolinspektionens arbete, som oftast när det gäller konfessionella skolor är mycket rigoröst och djupdykande, som viktigt och positivt. Vi samarbetar för barnens skull. Våra regelbundna möten med Skolinspektionen om tolkningsfrågor i knepiga ärenden, inte minst om hur en otydligt skriven skollag skall tolkas, kommer att fortsätta in på sitt andra decennium.

Vi beklagar att Uppdrag granskning inte redovisade dessa sidor av verkligheten trots att mycket av detta var del av intervjumaterialet. För att få ytterligare pusselbitar i sökandet efter sanning – läs gärna hur de utpekade skolorna bemöter Uppdrag gransknings program i sina respektive länkar här nedan.

Vi vill åter betona vikten av att fortsätta samtal om det som inte blivit bra och med dem som har upplevt sig kränkta eller skadade, för upprättelse, för tillrättalägganden – för de f.d. elevernas skull. Detta är varje skolas skyldighet, fristående eller kommunal. Skulle mot förmodan något fall dyka upp i nutid är vi de första att erbjuda vår hjälp – för barnens skull.

Vi bedriver skolor för barnens skull. ”Sanningen ska göra er fria.” (Joh 8:32)