Den 24 juni, 2021

Kristna Friskolerådets utbildningar under läsåret 2021/22

Bland de utbildningar vi erbjuder finns flera nyheter, men också favoriter i repris. Läs mer om vårt utbud på https://www.kristenfriskola.se/fortbildning/

Rektorsakademin online

För att möjliggöra för fler att delta kommer vi genomföra en online-version av vår uppskattade Rektorsakademi. På det sättet blir det både tids- och kostnadsmässigt lättare att delta med flera personer från varje organisation. Kursstart i september.
Målgrupp: rektorer och huvudmän, men även potentiella skolledare, exempelvis biträdande rektorer, arbetslagsledare och förstelärare

Läs mer på https://www.kristenfriskola.se/rektorsakademin-2/

Nådens Pedagogik

Efter Wern Palmius uppskattade seminarium i samband med årskonferensen har det efterfrågats att också kunna få mer omfattande utbildning för hela skolpersonalen. Wern Palmius och Bo Nyberg erbjuder nu i Kristna Friskolerådets regi heldagsutbildningar (även andra upplägg är möjliga) för grundskolor om hur man kan organisera skolan så den passar för alla barn, utifrån devisen ”Det som är bra för en elev i behov av särskilt stöd i synnerhet, är också bra för de andra eleverna i allmänhet”.
Målgrupp: grundskolor

Läs mer på https://www.kristenfriskola.se/heldagskurs-nadens-pedagogik/

Systematiskt Kvalitetsarbete (SKA)

Hur kan det systematiska kvalitetsarbetet gå från att vara en betungande plikt till att bli ett avgörande förbättringsverktyg i verksamheten? Anders Dunemyr och Sven Magnusson presenterar under en heldagsutbildning de olika faserna i SKA och introducerar verktyg för ett framgångsrikt kvalitetsarbete.
Målgrupp: rektorer, huvudmannarepresentanter och andra som har ansvar för SKA i sina verksamheter

Läs mer på https://www.kristenfriskola.se/systematiskt-kvalitetsarbete/

Huvudmannautbildningar

Hans Gabre och Katty Uussaar kommer i höst fullfölja den av covidpandemin avbrutna utbildningsturnén. Det sker genom två utbildningstillfällen i Jönköping. Det här är en utbildning som vi anser att alla huvudmän behöver gå, för att få grepp om sitt ansvar.

Målgrupp: huvudmannarepresentanter (bäst effekt får utbildningen om hela styrelser deltar, gärna också med rektorer)

Läs mer på https://www.kristenfriskola.se/huvudmannautbildning/

Vi hoppas också att under 2022 kunna påbörja en ny omgång med utbildningstillfällen för huvudmän. Mejla gärna sven.magnusson@kristenfriskola.se om ni är intresserade av att delta i huvudmannautbildningen under 2022, så underlättar det för planeringen.

Övrigt

Det är under hösten inte inplanerat någon ny skolchefsutbildning. Däremot planerar vi att under 2022 genomföra nätverksträffar för skolchefer, med uppföljning av skolchefsutbildningen och erfarenhetsutbyte. Om det finns önskemål kring utbildningar för skolchefer, kontakta sven.magnusson@kristenfriskola.se.